The Roxette Site

Tours / Roxette / XXX – The 30th Anniversary Tour

Žalgiris Arena, Kaunas, Kaunas län, Lithuania