The Roxette Site

Tours / Roxette / XXX – The 30th Anniversary Tour

Sydney Opera House, Sydney, Australia